Starten

·     Bedienings(gas)hendels (A & B)binnen en buiten in de neutraal stand.

·     Sleutel in stand 2 draaien, wachten tot het oranje lampje (C) uit gaat.

·     Sleutel naar stand 3 draaien (Starten).

·     Motor +/- 5 minuten warm laten draaien.